قرارداد صادرات برق

موافقت‌نامۀ خریدوفروش ۱۰ سالۀ برق میان افغانستان و اوزبیکستان امضا شد

موافقت‌نامۀ خریدوفروش ۱۰ سالۀ برق میان افغانستان و اوزبیکستان امضا شد

وزارت امور خارجه کشور اعلام کرده است که در جریان سفر هیأت بلندرتبۀ افغانستان به اوزبیکستان، موافقتنامۀ خریدوفروش ۱۰ سالۀ
افغانستان و اوزبیکستان روی امضای قرارداد ده سالۀ انتقال برق به توافق رسیدند

افغانستان و اوزبیکستان روی امضای قرارداد ده سالۀ انتقال برق به توافق رسیدند

وزارت امور خارجۀ کشور اعلام کرده است که افغانستان و اوزبیکستان روی امضای قرارداد انتقال برق میان شرکت برق‌رسانی کشور