قرنطینۀ شهرها

افزایش خشونت‌های خانه‌گی در ایام قرنطینه و عواقب آن

افزایش خشونت‌های خانه‌گی در ایام قرنطینه و عواقب آن

نویسنده: فرح دیبا انوری افزایش خشونت‌های خانه‌گی در ایام قرنطینه عنوان نوشته‌یی است که از لحاظ اهمیت کاربردی بنده را
آگاهی‌دهی از کرونا؛ اقدام یک بانوی جوزجانی در شبکه‌های اجتماعی

آگاهی‌دهی از کرونا؛ اقدام یک بانوی جوزجانی در شبکه‌های اجتماعی

پس از شیوع و گسترش ویروس کرونا «کووید 19» در کشور، درکنار فعالیت‌های تبلیغاتی دولت و نهادهای خصوصی به منظور