قهرمان ملی

رییس‌جمهور غنی کمیسیون ده نفره را برای برگزاری مراسم هفتۀ شهید گماشت

رییس‌جمهور غنی کمیسیون ده نفره را برای برگزاری مراسم هفتۀ شهید گماشت

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور کمیسیونی را به منظور برگزاری مراسم هفتۀ شهید گماشته است. اعضای این کمیسیون قرار است مراسم