مارکوپولو

نگرانی از افزایش فرار حیات وحش بدخشان در پی شکار بی‌رویه به کشورهای همسایه

نگرانی از افزایش فرار حیات وحش بدخشان در پی شکار بی‌رویه به کشورهای همسایه

جنگ و ناامنی، افزایش بی‌رویۀ شکار، محدود شدن چراگاه‌ها توسط دام‌های محلی و تطبیق نشدن قانون حفاظت از حیات وحش