ماسک دوزی در سرپل

راه‌اندازی کارگاه «ماسک‌دوزی» از سوی زنان رضاکار در سرپل

راه‌اندازی کارگاه «ماسک‌دوزی» از سوی زنان رضاکار در سرپل

شماری از زنان رضاکار در ولایت سرپل به همکاری مالی باشنده‌گان محل، یک کارگاه کوچکی را برای دوختن ماسک (پوزبند)