ماسک فروشان کوچک

دستان کوچک و همت بزرگ؛ کودکان ماسک فروش شبرغان چشم به راه مشتری هستند

دستان کوچک و همت بزرگ؛ کودکان ماسک فروش شبرغان چشم به راه مشتری هستند

این ‌روزها شماری از کودکان کارگر به جای کارهای دیگر به ماسک فروشی روی آورده‌اند. بیش‌تر این کودکان کار که