ماسک

ویروس کرونا می‌تواند نظم جهانی را تغییر دهد

ویروس کرونا می‌تواند نظم جهانی را تغییر دهد

 نویسنده‌گان: کرت‌ام. کمپ بیل و رشد دوشی برگردان: خبرگزاری نشانه منبع: فارین افیرز امروز ملیون‌ها انسان در سراسر جهان در