مایکل هارت

امنیت دولت‌های شکننده در عصر امپراتوری

امنیت دولت‌های شکننده در عصر امپراتوری

نویسنده: ابو مسلم خراسانی  آنتونیو گری و مایکل هارت، فیلسوفان مارکسیست پست مدرن و معتقد به مکتب انتقادی فرانکفورت در