مبارزه با جرایم جنایی

اندرابی به پولیس: در مواجهه با مجرمان از سلاح استفاده کنید

اندرابی به پولیس: در مواجهه با مجرمان از سلاح استفاده کنید

سرپرست وزارت امور داخلۀ کشور در خطاب به نیروهای پولیس ملی می‌گوید که در صورت مواجهه با مجرمان جنایی، از