محاصرۀ اقتصادی

ولسوالی آقچۀ جوزجان در محاصرۀ اقتصادی قرار دارد

ولسوالی آقچۀ جوزجان در محاصرۀ اقتصادی قرار دارد

از ده روز به‌ این‌سو یگانه مسیر منتهی به ولسوالی آقچه به دلیل تبادل آتش میان نیروهای امنیتی و گروه