محصول مخابراتی

مسلمیار: فعال نشدن سیستم ریل‌تایم شهروندان را نگران ساخته

مسلمیار: فعال نشدن سیستم ریل‌تایم شهروندان را نگران ساخته

عبدالهادی مسلمیار، رییس مجلس سنای کشور در واکنش به عدم راه‌اندازی سیستم ریل‌تایم در ادارۀ «اترا» می‌گوید که فعال نشدن