محکمه علنی

چهار تن در هرات به اتهام آدم ربایی به حبس محکوم شدند

چهار تن در هرات به اتهام آدم ربایی به حبس محکوم شدند

دادگاه ابتدایی شهری هرات چهارتن از متهمان پروندۀ اختطاف و شکنجه یک صراف در این ولایت را مجموعا به 61