مدیریت ترافیک هرات

معضل ترافیک در هرات؛ ازدحام مداوم و تراکم سنگین موترها بر جاده‌های شهر حاکم است

معضل ترافیک در هرات؛ ازدحام مداوم و تراکم سنگین موترها بر جاده‌های شهر حاکم است

گره ترافیک و راه‌بندان در خیابان‌های هرات با گذشت هر روز کور و کور‌تر می‌شود. مأموران ترافیک نیز در مواردی