مدیریت کشاورزی

مدیریت فراورده‌های کشاورزی؛ کار ۲۰۵ پروژۀ‌ در ولایت بدخشان  آغاز شد

مدیریت فراورده‌های کشاورزی؛ کار ۲۰۵ پروژۀ‌ در ولایت بدخشان  آغاز شد

به دنبال تطبیق برنامۀ مدیریت کشاورزی در شمار زیادی از ولایت‌های کشور، کار تطبیق 205 پروژۀ کشاورزی  به ارزش 174