مرزابانان ایران

اعتراض باشنده‌گان هرات به شکنجه و کشته شدن کارگران افغانستان در ایران

اعتراض باشنده‌گان هرات به شکنجه و کشته شدن کارگران افغانستان در ایران

سه روز پس از نشر گزارش‌ها دربارۀ شکنجه و پرتاب شماری از کارگران افغانستان از سوی مرزبانان ایران به دریای