مرکزگریزی

تقابلِ شهر و روستا؛ عوامل یک جنگ نامتعارف در افغانستان

تقابلِ شهر و روستا؛ عوامل یک جنگ نامتعارف در افغانستان

نویسنده: ابومسلم خراسانی بی‌ثباتی دوام‌دار در تاریخ اجتماعی- سیاسی افغانستان تنها با نظریۀ «تقابل روستا و شهر» یا آن‌ چه