مرکز آموزشی کوثر دانش

یوناما حمله بر مرکز آموزشی «کوثر دانش» را جنایت جنگی خواند

یوناما حمله بر مرکز آموزشی «کوثر دانش» را جنایت جنگی خواند

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) حملۀ انتحاری بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل را جنایت جنگی