مسعود اندرابی

اندرابی به پولیس: متهمان جرایم سنگین جنایی را پس از بازداشت فوراً به زندان انتقال دهید

اندرابی به پولیس: متهمان جرایم سنگین جنایی را پس از بازداشت فوراً به زندان انتقال دهید

مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله در خطاب به نیروهای امنیتی شهر کابل می‌گوید که متهان جرایم سنگین جنایی را
اندرابی به پولیس: در مواجهه با مجرمان از سلاح استفاده کنید

اندرابی به پولیس: در مواجهه با مجرمان از سلاح استفاده کنید

سرپرست وزارت امور داخلۀ کشور در خطاب به نیروهای پولیس ملی می‌گوید که در صورت مواجهه با مجرمان جنایی، از