معاشات کارمندان

پرداخت معاشات تمام کارمندان دولت تا یک سال دیگر بانکی می‌شود

پرداخت معاشات تمام کارمندان دولت تا یک سال دیگر بانکی می‌شود

ارگ ریاست جمهوری، می‌گوید تا یک سال دیگر معاشات تمام کارمندان دولت از طریق بانک‌ها پرداخت خواهد شد. فاطمه مورچل،