معاون دوم ریاست جمهوری

دانش: طالبان با زور می‌خواهند قدرت سیاسی را انحصار کنند

دانش: طالبان با زور می‌خواهند قدرت سیاسی را انحصار کنند

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که طالبان به راه‌های حل سیاسی و مشارکت مردم در قدرت باور ندارند