معاون نخست ریاست جمهوری

وزارت داخله: حملۀ دیروز کابل به حملات شبکه حقانی شباهت دارد

وزارت داخله: حملۀ دیروز کابل به حملات شبکه حقانی شباهت دارد

وزارت امور داخلۀ افغانستان می‌گوید که انفجار روز گذشته در کابل به حملات شبکۀ حقانی شباهت دارد و بررسی‌ها برای