منابع تولید دود

ادارۀ محیط زیست: 567 منبع آلوده‌گی هوا در سطح کشور مسدود شده است

ادارۀ محیط زیست: 567 منبع آلوده‌گی هوا در سطح کشور مسدود شده است

ادارۀ ملی محیط زیست اعلام کرده است که 567 منبع آلوده‌گی هوا در سطح کشور در جریان زمستان امسال مسدود