مهاجرین

ارگ: سرپرست وزارت خارجه برای بحث روی موضوعات کلیدی مهاجران به ایران سفر می‌کند

ارگ: سرپرست وزارت خارجه برای بحث روی موضوعات کلیدی مهاجران به ایران سفر می‌کند

ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که به زودی سرپرست وزارت امور خارجۀ کشور در رأس یک هیأت برای بحث روی موضوعات
برای دو هزار و سیصد خانوادۀ مهاجر در تخار مواد زمستانی توزیع شد

برای دو هزار و سیصد خانوادۀ مهاجر در تخار مواد زمستانی توزیع شد

در نبردهای اخیر میان طالبان و نیروهای امنیتی صدها خانواده از ولسوالی‌های ماورای کوکچه، بخش‌های کندز و بغلان آواره شده