موسیقی سنتی

دمبوره؛ موسیقی سنتی از صعود تا هبوط

دمبوره؛ موسیقی سنتی از صعود تا هبوط

دمبوره یکی از ابزارهای موسیقی نام‌آشنایی است که بخش بزرگی از یک حوزۀ فرهنگی را به دور از تعلقات جغرافیایی،