مولانا جلال الدین محمد بلخی

عقل و عشق در اندیشۀ مولوی

عقل و عشق در اندیشۀ مولوی

مثنوی، شهکار مولوی به باور بسیاری از شارحان مثنوی و عاشقان راه‌روش مولوی عشق‌نامه‌یی است که از شرینی موج می‌زند