مونولوگ

سایۀ سلطه‌گری در دانشگاه‌های افغانستان

سایۀ سلطه‌گری در دانشگاه‌های افغانستان

نویسنده: ابومسلم خراسانی افغانستان سرزمین سلطه و سلطه‌پذیری‌ است. تاریخ اجتماعی و سیاسی این سرزمین روایت‌گر سلطه‌گری و ستم‌دیده‌گی ا‌ست.