نجراب

یک دادستان در کاپیسا به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

یک دادستان در کاپیسا به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

دادستانی کل اعلام کرده که دادستان تحقیق دادستانی ابتداییۀ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است.