نخستین مرکز بازرگانی زنانه

گشایش نخستین مرکز بازرگانی ویژۀ زنان در بدخشان

گشایش نخستین مرکز بازرگانی ویژۀ زنان در بدخشان

برای نخستین بار یک مرکز بازرگانی ویژۀ زنان در ولایت بدخشان گشایش یافته است. این مرکز بازرگانی زنان بدخشان به