نسل تعهد

جوانان؛ نسل تعهد، تخصص و تحول آفرین

جوانان؛ نسل تعهد، تخصص و تحول آفرین

بی‌ تردید جوانان به عنوان تنها نیروی اثرگذار در تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع بشری در درازنای تاریخ نقش