نسی

مرکز ولسوالی نسی بدخشان در تیررس طالبان

مرکز ولسوالی نسی بدخشان در تیررس طالبان

مسئولان محلی در ولسوالی نسی بدخشان می‌گویند که پس از تسلط طالبان بر بخش‌های از ولسوالی نسی اکنون سنگرهای نبرد