نشرات ویژۀ افراد ملعلول

ایجاد نخستین پایگاه رادیویی ویژۀ نابینایان در افغانستان

ایجاد نخستین پایگاه رادیویی ویژۀ نابینایان در افغانستان

برای نخستین بار در کشور یک پایگاه رادیویی ویژۀ نابینایان زیر نام «رادیو شجاع» در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان