نصاب آموزشی

طرح انتقال دانش‌آموزان به مسجدها؛ بازگشت به عقب یا زمینه‌سازی برای رشد بنیادگرایی؟

طرح انتقال دانش‌آموزان به مسجدها؛ بازگشت به عقب یا زمینه‌سازی برای رشد بنیادگرایی؟

وزارت معارف کشور اخیراً طرحی را همه‌گانی کرده است که طی آن دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم مکتب‌ها باید به
درس‌های حضوری صنف‌های اول تا دهم در مکتب‌های دولتی آغاز شد

درس‌های حضوری صنف‌های اول تا دهم در مکتب‌های دولتی آغاز شد

بر اساس فیصلۀ کابینۀ حکومت، درس‌های حضوری صنف‌های اول تا دهم مکتب‌های دولتی در سرتاسر کشور آغاز شده است. دانش‌آموزان