نظام جمهوری

نگاهی به نظام جمهوری و دشمنان آن در افغانستان

نگاهی به نظام جمهوری و دشمنان آن در افغانستان

افغانستان از هر نگاهی یک سرزمین عقب‌مانده است و مدت زیادی می‌شود که در روند توسعه‌یافته‌گی آن‌چنانی ‌که لازم است،
چه کسانی دشمنان جمهوریت هستند؟

چه کسانی دشمنان جمهوریت هستند؟

نویسنده: ابومسلم خراسانی عمر صدر، پژوهش‌گر و استاد دانشگاه «امریکایی – افغانستان» در تازه‌ترین پژوهش خود زیر عنوان «جمهوری و