نفوس افغانستان

برآورد نفوس پنجشیر؛ نزدیک به 170 هزار نفر در این ولایت زنده‌گی می‌کنند

برآورد نفوس پنجشیر؛ نزدیک به 170 هزار نفر در این ولایت زنده‌گی می‌کنند

ادارۀ احصاییه و معلومات کشور در یک ارقام تازه، جمعیت ولایت پنجشیر را برآورد کرده است. در حال حاضر حدود
نفوس افغانستان در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲.۹ میلیون نفر برآورد شده است

نفوس افغانستان در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲.۹ میلیون نفر برآورد شده است

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات نفوس افغانستان را امسال 32.9 میلیون نفر برآورد کرده است. در این میان 51درصد آن