نفوس پنجشیر

برآورد نفوس پنجشیر؛ نزدیک به 170 هزار نفر در این ولایت زنده‌گی می‌کنند

برآورد نفوس پنجشیر؛ نزدیک به 170 هزار نفر در این ولایت زنده‌گی می‌کنند

ادارۀ احصاییه و معلومات کشور در یک ارقام تازه، جمعیت ولایت پنجشیر را برآورد کرده است. در حال حاضر حدود