نقش جوانان در صلح

نقش جوانان و بانوان در تقویت صلح طی نشستی در بدخشان به بحث گرفته شد

نقش جوانان و بانوان در تقویت صلح طی نشستی در بدخشان به بحث گرفته شد

شبکۀ ولایتی میانجی‌گری و حل منازعات در بدخشان، نشستی را زیر نام «نقش جوانان و بانوان در تقویت صلح» با