نوگرایی

توسعه‌گریزی، فرهنگی بد اما همگانی در بین شهروندان افغانستان

توسعه‌گریزی، فرهنگی بد اما همگانی در بین شهروندان افغانستان

نویسنده: ابومسلم خراسانی استوارت الفنستون یکی از پژوهش‌گران انگلیسی‌تبار است که حدود یک‌صدوهفده سال پیش دربارۀ شهروندان افغانستان پژوهشی را