نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

تلفات سنگین غیرنظامیان پس از امضای موافقت‌نامۀ صلح امریکا با طالبان

تلفات سنگین غیرنظامیان پس از امضای موافقت‌نامۀ صلح امریکا با طالبان

آماری که به تازه‌گی از سوی نهادهای دفاعی و امنیتی کشور با رسانه‌ها شریک شده است، نشان می‌دهد که در