نیروهای خاص پولیس

نیروهای خاص پولیس 22 تن را از یک زندان طالبان در لوگر آزاد کردند

نیروهای خاص پولیس 22 تن را از یک زندان طالبان در لوگر آزاد کردند

فرماندهی پولیس لوگر، اعلام کرده است که قطعات خاص پولیس در یک عملیات هدفمند 22 تن به شمول 7 منسوب