هستۀ ترور

یک گروه نُه نفری ترور گروه طالبان در کابل بازداشت شد

یک گروه نُه نفری ترور گروه طالبان در کابل بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک هستۀ نُه نفری ترور گروه طالبان در شهر کابل خبر می‌دهد. ریاست عمومی