هشدار داکتران هرات از کرونا

کرونا و تجهیزات اندک؛ مبارزۀ همزمان داکتران هرات در دو جبهه نفس‌گیر

کرونا و تجهیزات اندک؛ مبارزۀ همزمان داکتران هرات در دو جبهه نفس‌گیر

دسترسی اندک به امکانات و تجهیزات طبی از ابتدای شیوع ویروس کرونا در هرات مسوولان ریاست صحت‌عامه و کادر طبی