هفتۀ کاهش خشونت

حمایت از هفتۀ کاهش خشونت در تخار

حمایت از هفتۀ کاهش خشونت در تخار

اعضای کمیتۀ دادخواهی ولایت تخار ، فعالین مدنی ، جوانان و باشندگان این ولایت صبح امروز حرکت مدنی را به