همایش خیابانی

تأخیرهای پیهم در آغاز مذاکرات مستقیم؛ باشنده‌گان بدخشان دست به همایش خیابانی زدند

تأخیرهای پیهم در آغاز مذاکرات مستقیم؛ باشنده‌گان بدخشان دست به همایش خیابانی زدند

به توافق نرسیدن طرف‌های درگیر جنگ به کاهش خشونت‌ها و تأخیر در آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و گروه