هندوباوران

کمیسیون حقوق بشر از حکومت می‌خواهد که از حقوق شهروندان هندو و سیک حفاظت کند

کمیسیون حقوق بشر از حکومت می‌خواهد که از حقوق شهروندان هندو و سیک حفاظت کند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از مهاجرت گروهی شهروندان سیک و هندوی کشور از حکومت می‌خواهد که