هنر موسیقی

اعتزال هنر موسیقی در سایۀ ابتذال فرهنگی

اعتزال هنر موسیقی در سایۀ ابتذال فرهنگی

هنر موسیقی یکی از هنرهای پرطرف‌دار جهانی است و جوامع بشری در درازنای تاریخ از این هنر برای تفریح و