هیأت مذاکره کنندۀ صلح

وزارت صلح: تصویب کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها به درازا کشیده است

وزارت صلح: تصویب کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها به درازا کشیده است

وزارت دولت در امور صلح می‌گوید که تفاوت شدید دیدگاه‌ها میان هیأت‌های مذاکراتی دولت و گروه طالبان سبب شده است