هیات گفت‌وگو کننده

فرصت‌های آتش‌بس به طالبان؛ دولت باید ضمانت بگیرد

فرصت‌های آتش‌بس به طالبان؛ دولت باید ضمانت بگیرد

قرار است که نماینده‌گانی از بلندترین رهبران سیاسی که در دو دهۀ گذشته در متن قدرت افغانستان بوده و چرخ