واکسناتور

سفارت امریکا در کابل خواهان بررسی کشتار واکسناتوران در ننگرهار شده است

سفارت امریکا در کابل خواهان بررسی کشتار واکسناتوران در ننگرهار شده است

سفارت امریکا در کابل کشته شدن چهار واکسناتور پولیو در ننگرهار را محکوم کرده است. سفارت امریکا از دولت افغانستان