واکسن کودکان

پس از تصفیۀ ولسوالی خم‌آب 40هزار کودک جوزجانی واکسن شدند

پس از تصفیۀ ولسوالی خم‌آب 40هزار کودک جوزجانی واکسن شدند

مسوولان قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور می‌گویند که کارمندان صحی ارتش پس از تصفیۀ ولسوالی خم‌آب حدود چهل