ورزش فرهنگی

بُزکشی؛ رقابت فرهنگی «خان‌ها» در شمال افغانستان

بُزکشی؛ رقابت فرهنگی «خان‌ها» در شمال افغانستان

پهلوانی، اسب‌سواری و چاپ‌اندازی، سه ضلعی‌اند که مثلث فرهنگ بُزکشی را در شمال و شمال‌شرق کشور تشکیل می‌دهند. در یک‌